ثبت نام اقساطی کامیونت های کاما آریا دیزل،مرداد۱۴۰۲

به گزارش کامیون نیوز کامیونت کاما ۶ تن(کابین با جای خواب) مدل KAIJEM6 در رنگ سفید با قیمت قطعی عرضه می‌شود.

پیش پرداخت مرحله اول زمان ثبت نام بوده و معادل قیمت ۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰ ریال و پرداخت مرحله دوم ۳۰ روز‌ پس از ثبت نام و معادل۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و باقی مانده پرداخت به صورت اقساط ماهیانه ۱۲ ماهه ۹۵۵۰۳۱۰.۰۰۰ ریال، ۲۴ ماهه ۵۳۸.۷۵۰.۰۰ ریال،۳۶ ماهه ۴۰۲.۹۱۰.۰۰۰ ریال و ۴۸ ماهه ۳۳۷.۱۸۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.

موعد تحویل کامیونت کاما ۶ تن ۹۰ روز بوده و محل تحویل آن در کارخانه شرکت آریا دیزل واقع در شهرک صنعتی اشتهارد می‌باشد.

ثبت نام اقساطی کامیونت کاما ۶ تن

ثبت نام صرفاً از طریق سایت https://aryadiesel.iranecar.com و به صورت اینترنتی می باشد، همچنین ضروری است کلیهپرداختهای خریداران محترم لزوماً از حساب بانکی شخص خریدار و صرفاً به حساب شرکت آریا دیزل موتور واریز گردد و از واریز وجهبه حساب اشخاص دیگر تحت عناوین نماینده یا واسطه ی آریا دیزل موتور یا امثالهم قویاً خودداری نمایید؛ در غیر اینصورت و عدمرعایت این موضوع توسط خریدار ،(متقاضی ثبت نام فاقد اعتبار بوده و مطابق ضوابط شرکت منفسخ فسخ شده) تلقی و وجه پیشپرداخت به حساب واریز کننده عودت میگردد.

با توجه به اینکه ،خریدار متقاضی استفاده از تسهیلات میباشد کلیه امور مربوط به ارائه پیگیری و احراز شرایط لازم ) مدارک و تضامینمورد نیاز برای اخذ تسهیلات به عهده خریدار خواهد بود، لذا چنانچه خریدار نتواند مدارک مورد نیاز لیزینگ را پیش از زمان صدوردعوت نامه فراهم نماید و یا شرایط اعطای تسهیلات به خریدار توسط شرکت لیزینگ احراز نگردد خریدار میتواند نسبت به تبدیل شرایطخرید به طرح نقدی و یا انصراف از طرح اقدام نماید.

از آنجا که اعطای تسهیلات منوط به تایید شرایط خریدار مطابق با ضوابط شرکت لیزینگ می باشد، بنابراین این شرکت هیچگونه تعهدیدر خصوص قطعیت تعلق تسهیلات لیزینگ به خریدار نداشته اعطای تسهیلات فوق منوط به تاییدیه لیزینگ می باشد.

در صورت عدم پرداخت به موقع مرحله دوم ) ۳۰ روز پس از ثبت نام این شرکت اختیار دارد قرارداد را یکطرفه فسخ نموده و وجه واریزیرا به حساب خریدار مسترد نماید. در این صورت خریدار حق هرگونه اعتراض و شکایتی را از خود سلب می نماید. هزینه مربوط به بیمهبدنه که توسط لیزینگ انجام میشود بر عهده و به هزینه خریدار بوده و در مبالغ فوق محاسبه نشده است. مدت زمان بازپرداخت تسهیلاتاعطائی توسط شرکت لیزینگ از ۱۲ تا ۴۸ ماه می باشد و مبلغ اعلام شده بابت اقساط بدون احتساب بیمه بدنه میباشد و شرکت آریادیزل هیچ گونه تعهد و مسئولیتی در خصوص ما به التفاوت نرخ لیزینگ و کلیه سودهای اعلامی شرکت لیزینگ ندارد. عدم ارائه تسهیلاتبه هر عنوان از شرکت لیزینگ هیچگونه تعهدی برای شرکت آریا دیزل ایجاد نمی نماید.

هیچ گونه سود مشارکت و سود انصراف به این خودروها تعلق نخواهد گرفت.

خودروهای طرح با بیمه شخص ثالث و گذر موقت سفید ) جهت نصب کاربری) تحویل خواهد شد.

متقاضی میبایست حداکثر تا ۷ روز کاری نسبت به تکمیل مدارک و تشکیل پرونده در نمایندگی منتخب اقدام نماید در صورت عدم تشکیلپرونده ظرف مدت معین، حق فسخ یک طرفه توسط فروشنده محفوظ میباشد و متقاضی قبولی خود را نسبت به این موضوع و سلب واسقاط هرگونه ادعایی را اعلام مینماید.

جهت ثبت نام هر شخص حقیقی ) با هر کد ملی (مشخص صرفاً می تواند برای یک دستگاه ثبت نام نماید.

چنانچه براساس قوانین و مقررات ابلاغی دولتی تا قبل از تحویل نهایی خودرو، شرکت ملزم به تغییرات فنی در خودرو شود یا در طولفرآیند قانونی برای واردات ، تولید و تحویل خودرو ( هزینه اخذ پلاک اسقاط مالیات و عوارض و…) ملزم به پرداخت هزینه هایی شود کهدر قیمت تمام شده خودرو تاثیر داشته باشد این هزینهها طبق قوانین و مقررات مصوبه و صادره؛ به قیمت نهایی اضافه گردد و خریدارمیبایست قبل از تحویل ما به التفاوت را پرداخت نماید.

کامیونت کاما دارای ۳ سال یا ۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر هرکدام که زودتر فرا برسد)، گارانتی می باشد.

ثبت نام کامیونت کاما فاقد کاربری صرفاً شاسی) می باشد. در صورت درخواست و اعلام مشتری، سفارش گذاری ساخت و نصبکاربری قابل انجام خواهد ،بود، که در این صورت مبلغ کاربری به صورت جداگانه از مشتری دریافت خواهد شد زمان تحویل خودرو دراین بخشنامه صرفاً مربوط به تحویل شاسی بوده و در صورت تمایل مشتری به سفارشگذاری کاربری زمان ساخت کاربری به زمانتحویل خودرو اضافه میگردد همچنین تحویل محصول به مشتری بدون کاربری امکانپذیر است که در این صورت کلیه هزینه های شمارهگذاری مرتبط با کاربری به عهده مشتری میباشد و شرکت آریا دیزل موتور صرفاً خودرو را با پلاک گذر موقت سفید تحویل مشتری خواهدداد.

مشتری باید متعهد گردد تا ظرف مدت ۳۰ روز کاری نسبت به تعویض پلاک گذر موقت خود اقدام و مدارک مرتبط با شماره گذاری برایاخذ پلاک دائم را به همراه پلاک خودرو تحویل مراکز شماره گذاری استانها نماید.

پیش از صدور و انعقاد قرارداد نوع کاربری مورد نظر مشتری می بایست مشخص گردد.

در صورت سفارش ساخت کاربری توسط خودروساز پس از تنظیم قرارداد امکان تغییر کاربری به هیچ عنوان میسر نمیباشد

کاربری نصب شده روی ،شاسی بایستی مورد تایید راهور ناجا و وزارت صمت باشد و پس از تایید شرکت بازرسی ،فنی قابلیت پلاک گذاری خواهد داشت. در صورت تامین کاربری توسط مشتری از سایر شرکتهای تولید کننده مجاز به غیر از آریا دیزل مسئولیت بر طرفکردن مشکلات بوجود آمده که روند شماره گذاری را به مخاطره میاندازد به عهده مشتری و شرکت تامین کننده کاربری میباشد.

کلیه اسناد مالکیت ،کاردکس سند ،فروش بیمه نامه و شماره گذاری کامیونت کاما موضوع قرارداد صرفاً به نام متقاضی (خریدار) صادرخواهد شد و درخواست موافقت با صلح حقوق و انتقال به شخص یا اشخاص ثالث امکانپذیر نمی باشد.

تحویل خودرو منوط بر تکمیل بهای خودرو در زمان اعتبار دعوتنامه میباشد.

 

مطالب بیشتر

مطالب بیشتر

+ There are no comments

Add yours