رای دیوان‌عالی،هرراننده‌کامیون یک‌کامیون‌وارداتی بدون‌گواهی‌اسقاط

به گزارش کامیون نیوز – طبق این رای فعلا هر شخص دارای گواهینامه پایه یک و هر شرکت حمل و نقل فقط می‌تواند یک بار برای یک کامیون وارداتی بدون گواهی اسقاط با پرداخت ۵درصد از ارزش گمرکی کامیون برای مدت ده سال کامیون وارداتی را بدون گواهی اسقاط پلاک نماید.

پلاک شدن کامیون وارداتی بدون گواهی اسقاط

طبق رای صادره دیوان ، سازمان راهداری از انجام امور واردات خلع ید شده و کلیه امور بنابر مفاد مندرج در قانون ساماندهی، برعهده وزارت صمت خواهد بود.تاکید شده است که کلیه کامیون ها تا قبل از اول آبان بایستی بی چون و چرا، با پرداخت ۵% ارزش گمرکی کامیون های خود بعنوان بدل از اسقاط اقدام نمایند و برای کامیون های بعد از این تاریخ، بنابر بند الف تبصره ۳ قانون ساماندهی، در صورت عدم وجود گواهی اسقاط برای یک بار در هر ۱۰ سال ۵% ارزش گمرکی را بعنوان بدل از اسقاط پرداخت نمایند.قاضی اشاره کرده که اصلاحیه قانون ساماندهی در راستای تکمیل و اجرای قانون بند ث ماده ۳۰ قانون احکام دائمی، تصویب شده است. بنابراین قانون جدید ، بند ث را نقض نمی کند بلکه متمم آن هست و همچنین قانون جدید ( ساماندهی) تکلیف اسقاط را روشن کرده است.

رای دیوان عالی برای کامیون وارداتی
کامیون وارداتی بدون گواهی اسقاط

قانون ساماندهی :

تبصره۳ـ

الف ـ رانندگان کامیون، کامیونت و کشنده تریلر دارای کارت هوشمند خودمالک و شرکتهای حمل و نقل خودمالک (شرکتهای حمل و نقل عمومی) صرفاً برای یک¬بار و یک¬دستگاه برای مدت ده سال می¬توانند در صورت عدم وجود گواهی اسقاط به اندازه کافی، پنج¬درصد (۵%) ارزش گمرکی خودروهای وارداتی مذکور را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت دریافت مجوز شماره ¬گذاری پرداخت نمایند. منابع حاصل صرف مفاد تبصره (۲) این ماده خواهدشد.

ب ـ در اجرای بند «ث» ماده (۳۰) قانون احکام دائمی برنامه¬ های توسعه کشور مصوب ۱۱/۳۰/ ۱۳۹۵ کامیون¬ها، کامیونت¬ ها و کشنده¬ های تریلر تا تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱ واردشده دارای قبض انبار، بر اساس مفاد جزء «الف» این تبصره ترخیص می¬شوند.

بنابراین وزارت صمت بایستی سامانه جامع تجارت را روشن نماید تا امور کامیون ها انجام شود.

 

مطالب بیشتر

مطالب بیشتر

+ There are no comments

Add yours

مطالب بیشتر ...