معضلی به نام سهمیه سوخت کامیون های نو

به گزارش کامیون نیوز – رانندگان ناوگان سنگین جاده ای وقتی کامیون های نو تحویل می گیرند، با توجه به این که سوخت گازوئیل خود را بر اساس کارکرد تحویل می گیرند، فاقد سهمیه سوخت دولتی هستند.

به گزارش تین نیوز، از سوی دیگر رانندگان ناوگان عمومی که سهمیه سوخت دولتی دارند  نیز نمی توانند کارت خود را در اختیار دیگری قرار دهند چرا که این کار تخلف بود و در صورت احراز تخلف، کارت سوخت شان مسدود می شود به همین دلیل دارندگان کامیون های نو امکان دریافت سوخت از همکاران خود را نیز ندارند.

بنابراین می توان گفت مسئولانی که برای اختصاص سوخت سهمیه ای این پیش شرط را تهیه کرده اند که تحصیص سوخت دولتی بر اساس پیمایش است، به این موضوع توجه نداشته اند که شرایط سهمیه سوخت کامیون های نو چگونه خواهد بود و کامیونی که سهمیه سوخت ندارد، از رانندگان دیگر هم نمی تواند سوخت قرض کند یا بخرد چگونه باید فعالیت کند تا بارنامه بگیرد و بر اساس پیمایش سوخت دولتی دریافت کند؟

مطالب بیشتر

مطالب بیشتر

+ There are no comments

Add yours