بازرسان انجمن های صنفی چه وظایفی دارند؟

به گزارش کامیون نیوز – به اعتقاد آنان، با توجه به تعریف صورت گرفته از وظایف بازرسان، از بازرسان انجمن ها در همه موارد انجمن صنفی دارای اختیار هستند بنابراین انتظار می رود در اجرای اساسنامه فعالیت نمایند.

به گفته کارشناسان، در تبصره یک ماده ۱۱ فصل دوم هیئت موسس و ارکان انجمن های صنفی و کانون های مربوط، بازرسان را با یک سوم از اعضا برابر دانسته است که در هر زمانی که تشخیص می دهند نسبت به تشکیل جلسه مجمع عمومی اقدام نمایند.

همچنین تبصره ۲ همان ماده، بازرسان را مکلف نموده حداکثر دو ماه پس از پایان دوره نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات اخطار بدهد ولی برای یک سوم اعضا چهار ماه فرصت داده است.

در تبصره ۳ همان ماده نیز متذکر می شود چنانچه حداکثر 6 ماه پس از پایان دوره ،تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد بازرسان مکلف گردیده اند انحلال تشکل انجمن صنفی یا کانون مربوط را به وزارت کار و امور اجتماعی و سایر مراجع ذی ربط اعلام نمایند.

به گفته کارشناسان، با توجه به اختیارات قانونی بازرسان، حضور اعضای فاقد صلاحیت، در مجامع انجمن های صنفی و کانون های مربوطه، شبهاتی مبنی بر اهمال کاری به ذهن متبادر می کند و این که بازرسان نیز تحت شرایط حاکم در آن انجمن و یا کانون، به این سِمَت دست یافته اند. لازم است توجه شود اگر بر فرض، این سمت در اختیار شخص کم دانش قرار گرفته، درستی کار در این است که تحقیق لازم انجام و از تشکلات اداره کار نیز کمک گرفته شود.

باید توجه داشت، بازرسان انجمن ها و کانون ها، وفق اساسنامه صلاحیت اعضا را بررسی می کنند و این اجازه را نیز دارند که در مجمع از حضور افراد فاقد صلاحیت جلوگیری نمایند و یا در صورت امکان به ادارات کار مراجعه و آنان را در جریان امور قرار دهند. معذالک به خاطر حساسیت سمت بازرسان، تاکید می شود افراد آگاه به قانون و اساسنامه کاندیدای آن شوند.

صاحبنظران حوزه تشکل های صنفی مربوط به رانندگان و کامیونداران همچنین تاکید می کنند، تشخیص عدم صلاحیت در انجمن رانندگان کالای جاده ای کشور با نداشتن کارت هوشمند معتبر معلوم و مشخص می شود و همینطور در شرکت های تعاونی حمل ونقل نیز همین فرض حاکم است یعنی کسی که دارای کارت هوشمند نباشد و یا به واسطه بازنشستگی و یا هر دلیل دیگر آن را از دست بدهد با فرض بر این که دارای کامیون باشد می تواند عضو شرکت تعاونی با داشتن کامیون عضویت را تداوم بخشد ولی نمی تواند عضو هیئت مدیره باشد.

این کارشناسان در پایان با اشاره به کم کاری بازرسان اتحادیه تعاونی بار کشور به خاطر حضور اعضای فاقد شرایط در آن اتحادیه، خواستار بررسی اساسنامه شرکت های تعاونی حمل و نقل و اعلام نظر سریع بازرسان در این مورد خاص شده اند.

مطالب بیشتر

مطالب بیشتر

+ There are no comments

Add yours